doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

Funkce: Vedoucí vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775876
E-mail: hejzlar@hbu.cas.cz
Místnost: 323NB

Popis

Limnologie jezer a nádrží, zejména koloběhy živin (uhlík, dusík, fosfor, síra atd.), eutrofizace, transport látek z povodí a matematické modelování hydrodynamiky a kvality vody ve vodních tělesech

Odborný životopis

Vzdělání:
1980 – inženýr (Ing.) v oboru technologie vody na Fakultě technologie paliv a vody na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (Diplomová práce: Zbytkové organické látky ve vodě po čištění aktivačním procesem)
1985 – kandidát věd (CSc.) v oboru chemie vody a prostředí na Fakultě technologie a vody na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Obor chemie vody a prostředí (Disertační práce: Analýza vysokomolekulárního podílu rozpuštěných organických látek produkovaných mikroorganismy aktivovaného kalu)

2003 – docent (doc.) v oboru hydrobiologie na Jihočeská univerzitě v Českých Budějovicích (Habilitační práce: Koloběh fosforu v nádržovém ekosystému)

 

Vědecké a profesní zkušenosti:

1984–1990 – vědecký pracovník Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd, úseku hydrobiologie

1991–1993 – vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR
1994–2005 – vedoucí vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR

1995–dosud – zpočátku asistent, po habilitaci docent na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na částečný úvazek

1998–2015, vedoucí Oddělení hydrochemie a ekosystémového modelování v Hydrobiologickém ústavu

2006–2019 – vedoucí vědecký pracovník v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR

2020–dosud – vedoucí vědecký pracovník v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, na částečný úvazek jako pracující důchodce

 

Projekty:

1991–2015 – Koordinátor nebo spolunavrhovatel 12 národních projektů (GA ČR, GA AV ČR, MŠMT-COST, MZe-NAZV) a národní odpovědný řešitel 2 projektů EU zaměřených na modelování globálních a lokálních vlivů ve vodních a terestrických ekosystémech (EUROHARP, REFRESH).

2015–2017 – Spolunavrhovatel projektu “Odrážejí dlouhodobá data o zooplanktonu Slapské nádrže civilizační a/nebo klimatické změny v minulých 50 letech?” (Grantová agentura ČR, hlavní řešitelé Jaroslav Vrba a Josef Hejzlar)

2017–2019 – Člen týmu projektu “Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer” (Grantová agentura ČR, hlavní řešitelé Jaroslav Vrba, Jiří Nedoma a Libor Pechar)

2017–2020 – Spolunavrhovatel projektu “Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích” (Technologická agentura ČR, hlavní řešitelé Jan Kubečka Josef Hejzlar a Milan Hladík)

2018–2022 – Člen týmu projektu "Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží" (Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR z podpory fondy EU, hlavní řešitelé Jan Kubečka a Tomáš Jůza)

2021–2024 – Člen týmu projektu “Pitná voda – připravenost na budoucnost” (Technologická agentura ČR a Norské fondy, hlavní řešitel Petr Porcal)

2022–2024 – Člen týmu projektu “Vliv extrémních projevů počasí na sezónní dynamiku planktonních společenstev a kvalitu vody v nádržích” (Grantová agentura ČR, hlavní řešitel Petr Znachor)

 

Publikace:

Web of Science ResearcherID: F-8526-2014, celkem publikací WoS: 127, H-index: 33, citací: 3.263 (citací bez autocitací: 2.935)

Výuka Cyklus prvků v povodí a vodních ekosystémech
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Popis:

The course is focused on adverse effects of increasing concentrations of nutrients and other ecologically important elements and substances from anthropogenic and natural sources on aquatic ecosystems. The graduates can gain basic knowledge about major sources of water pollutants, their effects on natural element cycling in waters, and possible measures, how to protect aquatic environments from their effects. 

 

Předmět se zabývá vlivy zvyšování koncentrací živin a dalších ekologicky významných prvků a sloučenin pocházejících z antropogenních a přírodních zdrojů na vodní ekosystémy. Absolventi získají přehled o typech znečištění, jejich významu na ovlivňování přirozených koloběhů živin ve vodách a možnostech ochrany vodních ekosystémů před jejich působením.Ekologický management nádrží (KBE/471), Koloběh prvků a procesy v povodí (KBE/469), Speciální limnologie (KBE/465)
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Popis:

The lecture and exercises provide information about water reservoirs, their water management purposes, specific properties in terms of the water ecosystem and water quality, and the methods of their eco-technological management, whereby eco-technologies mean management methods that are close to nature and sustainable.

 

Přednáška a cvičení podávají informace o vodních nádržích, jejich vodohospodářských účelech, specifických vlastnostech z hlediska vodního ekosystému a jakosti vody a o metodách jejich ekotechnologického řízení, přičemž ekotechnologiemi jsou míněny způsoby řízení přírodě blízké a trvale udržitelné.Koloběh prvků a procesy v povodí
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Popis:

The aim of the lecture is to provide an overview of the basic processes of the cycle of nutrients (C, N, P, S), organic matter (primary production, humic substances) and other elements (Si, Fe, Mn, Al) in the "watershed - reservoir/lake" ecosystem and gain skills in evaluating them.

 

Cílem přednášky je poskytnout přehled o základních procesech koloběhu živin (C, N, P, S), organické hmoty (primární produkce, humusové látky) a dalších prvků (Si, Fe, Mn, Al) v ekosystému "povodí - nádrž/jezero" a získat dovednosti v jejich hodnocení.Publikace
Celkem nalezeno: 258 záznamů
Hejzlar J., Porcal P., Kopáček J., Jarošík J., Paule-Mercado M. (2023) Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže. [Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.] Sborník konference Vodárenská biologie 45–50.
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Hejzlar J., Kočvara L., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2023) Distribution patterns, annual density changes, growth and mortality of pikeperch [Sander lucioperca (L. 1758)] fry following oligotrophication of a reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 724-734.
DOI: 10.1111/eff.12718
Kopáček J., Bače R., Choma M., Hejzlar J., Kaňa J., Oulehle F., Porcal P., Svoboda M., Tahovská K. (2023) Carbon and nutrient pools and fluxes in unmanaged mountain Norway spruce forests, and losses after natural tree dieback. Science of the Total Environment 903 : 166233.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166233
Tesfaye M., Souza, A.T., Soukalová K., Šmejkal M., Hejzlar J., Prchalová M., Říha M., Muška M., Vašek M., Frouzová J., Blabolil P., Boukal D., Kubečka J. (2023) Somatic growth of pikeperch (Stizostedion lucioperca) in relation to variation in temperature and eutrophication in a Central Europe Lake. Fisheries Research 267 : 106824.
DOI: 10.1016/j.fishres.2023.106824
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865 : 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Vogt R.D., Porcal P., Hejzlar J., Paule-Mercado M., Haaland S., Gundersen C.B., Orderud G., Eikebrokk B. (2023) Distinguishing between sources of natural dissolved organic matter (DOM) based on its characteristics. Water 15 : 3006.
DOI: 10.3390/w15163006
Vystavna Y., Paule-Mercado M., Schmidt S., Hejzlar J., Porcal P., Matiatos I. (2023) Nutrient dynamics in temperate European catchments of different land use under changing climate. Journal of Hydrology: Regional Studies 45 : 101288.
DOI: 10.1016/j.ejrh.2022.101288
Brouček M., Hejzlar J., Říha J., Satrapa L. (2022) Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička. [The use of multiple-criteria decision-making analysis when choosing a variant of the Skalička dam.] Sborník konference Vodní nádrže 65–69.
Fott J., Nedbalová L., Brabec M., Kozáková R., Řeháková K., Hejzlar J., Šorf M., Vrba J. (2022) Light as a controlling factor of winter phytoplankton in a monomictic reservoir. Limnologica 95 : 125995.
DOI: 10.1016/j.limno.2022.125995
Golub M., Thiery W., Marcé R., Pierson D., Vanderkelen I. ......, Hejzlar J. (2022) A framework for ensemble modelling of climate change impacts on lakes worldwide: the ISIMIP Lake Sector. Geoscientific Model Development 15 : 4597–4623.
DOI: 10.5194/gmd-15-4597-2022
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Hejzlar J., Jarošík J., Mercado M., Porcal P. (2022) Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru. [Optimization of the outflow regime in the Římov reservoir from the point of view of water supply.] Vodní nádrže 2022 26-31.
Petrusek A., Hejzlar J. (2022) Když se ryby dusí aneb Příčiny a důsledky úbytku kyslíku ve vodách. [When fish suffocate or Causes and consequences of oxygen depletion in waters.] Živa 2 : 75-77.
Schmidt S., Hejzlar J., Kopáček J., Mercado M., Porcal P., Vystavna Y., Lanta V. (2022) Forest damage and subsequent recovery alter the water composition in mountain lake catchments. Science of the Total Environment 827 : 154293.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154293 0048-9697
Wade A., Skeffington R.A., Couture R.M., Lampa M.E., Groot S., Halliday S.J., Harezlak V., Hejzlar J., Jackson-Blake L., Lepistö A., Papastergiadou E., Riera J.L., Rankinen K., Shahgedanova M., Trolle D., Whitehead P.G., Psaltopoulos D., Skuras D. (2022) Land use change to reduce freshwater nitrogen and phosphorus will be effective even with projected climate change. Water 14 : 829.
DOI: 10.3390/w14050829
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126 : 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Doubek J.P., Anneville O., Dur G., Lewandowska A.M., Patil V.P., Rusak J., Salmaso N., Seltmann C.T. , Straile D., Urrutia-Cordero P., Venail P., Adrian R., Alfonso M.B., DeGasperi C.L., De Eyto E., Feuchtmayr H., Gaiser E.E., Girdner S.F., Graham J.L., Grossart H., Hejzlar J., Jacquet S., Kirillin G., Llames M.E., Matsuzaki S.I.S., Nodine E.R., Piccolo M.C., Pierson D., Rimmer A., Rudstam L.G. , Sadro S., Swain H.M., Thackeray S., Thiery W., Verburg P., Zohary T. , Stockwell J. (2021) The extent and variability of storm-induced temperature changes in lakes measured with long-term and high-frequency data. Limnology and Oceanography 66 : 1979-1992.
DOI: 10.1002/lno.11739
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98 : 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
Hrycik A.R., Isles P.D.F., Adrian R., Albright M., Bacon L.C., Berger S.A., Bhattacharya R., Grossart H., Hejzlar J., Hetherington A.L., Knoll L.B., Laas A., McDonald C.P., Merrell K., Nejstgaard J.C., Nelson K., Nõges P., Paterson A.M., Pilla R.M., Robertson D.M., Rudstam L.G. , Rusak J., Sadro S., Silow E.A., Stockwell J., Yao H., Yokota K., Pierson D. (2021) Earlier winter/spring runoff and snowmelt during warmer winters lead to lower summer chlorophyll-a in north temperate lakes. Global Change Biology 27 : 4615-4629.
DOI: 10.1111/gcb.15797

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA