RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: 728846173
E-mail: petr.blabolil@hbu.cas.cz
Místnost: 325C

Popis

Vystudoval jsem bakalářský obor Biologie, magisterský Biologie ekosystémů a doktorát z Hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem dizertační práce bylo „Hodnocení ekologického potenciálu českých nádrží na základě složení rybích obsádek“. Jako člen Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu jsem se účastnil mnoha ichtyologických průzkumů nádrží, jezer a řek v Rakousku, České republice, Francii, Nizozemsku a Velké Británii. Byl jsem na pracovní stáži v IRSTEA (Francie) zaměřený na rybí indikátory v evropském měřítku a Univerzitě of Hullu (Velká Británie) se zaměřil na environmentální DNA matabarcoding. V oblasti vědy se zabývám ekologií ryb v nádržích, zejména populační dynamiku dravých druhů ryb, aplikaci biologických údajů na hodnocení ekologické kvality ve vztahu k rámcové směrnici o vodě (2000/60/ES) a eDNA. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 70 vědeckých prací publikovaných v českých nebo IF časopisech, metodikách, knihách a dalších publikacích.

Odborný životopis

Životopis

Datum a místo narození:

20. 01. 1987, Čáslav, Česká republika

Vzdělání:

2006-2010 Bc. student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Faktory ovlivňující časné přežití larv a candátů v hluboké kaňonové nádrži, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2010-2012 Mgr. student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Faktory ovlivňující přežití candáta (Sander lucioprca) a asp (Aspius aspius) v nádrži ve tvaru hlubokého kaňonu, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2012-2017 doktorand Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Posuzování ekologického potenciálu českých vodních útvarů na základě rybího společenstva, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

Vědecké a odborné zkušenosti:

Současné pracovní místo (částečný úvazek): vědecký pracovník Oddelení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu, Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice.

Současné zaměstnání (částečný úvazek): odborný asistent Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2019-2022 pracovní stáž na University of Hull, School of Biological, Biomedical and Environmental Sciences, EVO Hull, Hull HU6 7RX, UK

2016-2018 částěčná pozice na Výzkumné infrastruktuře půdy a vody (SoWa), Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice

2013/14 pracovní stáž v IRSTEA, Institut národní vědecké a technické etnologie pro ekologické zemědělství, UR HYAX, Hydrobiologie, Aix-en-Provance, Francie

od roku 2007 asistent studenta na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

 

Web of Science Celkem publikací: 73, H-index: 14, Počet citací: 608, Bez vlastních citací: 389, ResearchID: N-8719-2019, OrcidID: 0000-0003-1344-9627

 

Hlavní řešitel projektů:

QK1920011 Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů (2019-2021, Národní agentura pro výzkum v zemědělství)

MSM200961901 - Pravý obraz eDNA. Program pro podporu výzkumu a mobility začínajících výzkumných pracovníků CAS (2019-2020)

Výzkumný program Diverzita života a zdraví ekosystémů, Strategie AV21, aktivita Monitorování kryptických druhů s orientační hodnotou pomocí metod neškodného odběru vzorků (2015-2016, Akademie věd ČR)

Výuka Hydrobiologická exkurze
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cílem kurzu je podpořit praktickou připravenost posluchačů pro řešení hydrobiologické problematiky v terénu. Kromě rutinní schopnosti odběru vzorků a ovládání základních terénních měřících přístrojů by cvičení především mělo naučit všímat si v terénu indicií, signalizujících momentální stav vodního ekosystému, kriticky je hodnotit a syntetizovat informace do uceleného závěru.

The aim of this course is improve students practical skills for dealing with hydrobiological issues in the field. The course is based on commonly used sampling methods and measuring environmental data, but also looking around indices reflecting actual status of the water ecosystem, assess it and synthesise information into conclusions.Biologie vodních organismů II
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cílem kurzu je demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému. 

 

The aim of this course is to demonstarte the main representatives of animals and plants inhabiting lotic and lenitic freshwater ecosystems, to present methods of collecting, sampling, presevation and determination. To present the biology of organisms, i.e. their mode of reproduction, ontogenesis, feeding biology, respiration, excretion, sensory organs and locomotion. In individual species present their bionomy and their ecological niche in the ecosystem. Biologie vodních organismů I
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:
Cíle předmětu: Demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému.
 
Course objectives: To demonstrate the main representatives of organisms inhabiting lotic and lentic freshwater ecosystems, to present methods of their collecting, sampling, preservation and determination. To present the biology of organisms, i.e. their mode of reproduction, ontogenesis, feeding biology, respiration, excretion, sensory organs and locomotion. To describe their bionomy and ecological niche in the ecosystem.
 


Environmentální DNA
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cíle předmětu: Seznámit studenty se základy a principy studia environmentální DNA a následného využití ve vědě a praxi. Důraz je kladen na pochopení principů metod a schématu jednotlivých kroků.

The aim is to introduce students to basics and principles of studying environmental DNA and subsequent use in science and practice. The understanding of principles, methods and workflow is emphasised.

 


Publikace
Celkem nalezeno: 171 záznamů
Baiko D., Lisnerová M., Bartošová-Sojková P., Holzer A., Blabolil P., Schabuss M., Fiala I. (2024) Solving the Myxidium rhodei (Myxozoa) puzzle: insights into its phylogeny and host specificity in Cypriniformes. Parasite 31 : 35.
DOI: 10.1051/parasite/2024030
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Malinovskyi O., Policar T., Rychtecký P., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M. (2024) Assessing the efficacy of spring stocking of pikeperch (Sander lucioperca) into a eutrophic reservoir. Lake and Reservoir Management 40 : 196-204.
DOI: 10.1080/10402381.2024.2333298
Jůza T., Muška M., Blabolil P., Kočvara L., Sajdlová Z., Dumpis J., Medne R. (2024) Spatial fish distribution in autumn in a shallow mesotrophic lake, assessed by hydroacoustic surveys, trawling, and beach seining. Journal of Fish Biology 104 : 1525–1536.
DOI: 10.1111/jfb.15691
Vejřík L., Vejříková I., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Blabolil P., Peterka J., Čech M., Vašek M. (2024) A non-lethal stable isotope analysis of valued freshwater predatory fish using blood and fin tissues as alternatives to muscle tissue. PLoS ONE 19 : e0297070.
DOI: 10.1371/journal.pone.0297070
Blabolil P., Bartoň D., Duras J., Šmejkal M., Muška M. (2023) Rybí společenstvo vodní nádrže Láz v Brdech v roce 2020. [Fish community in the Láz water reservoir in the Brdy Highlands in 2020.] Bohemia centralis 38 : 191–202.
Blabolil P., Jůza T., Čech M., Peterka J. (2023) High mobility and flexibility in the habitat use of early juvenile pikeperch (Sander lucioperca) based on a mark-recapture experiment. Diversity 15 : 720.
DOI: 10.3390/d15060720
Blabolil P., Kajgrová L., Jůza T. (2023) Psí zuby najdeme i v našich vodách. [Dog teeth can be found in our waters.] Vodní hospodářství 10 : 22-24.
Blabolil P., Peterka J., Čech M., Jůza T. (2023) Influence of habitat on abundance, size and growth rate of pikeperch (Sander lucioperca) 0+ juveniles in a canyon-shaped reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 703–711.
DOI: 10.1111/eff.12709
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Hejzlar J., Kočvara L., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2023) Distribution patterns, annual density changes, growth and mortality of pikeperch [Sander lucioperca (L. 1758)] fry following oligotrophication of a reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 724-734.
DOI: 10.1111/eff.12718
Kajgrová L., Drozd B., Regenda J., Draštík V., Kočvara L., Kolařík T., Peterka J., Blabolil P. (2023) A comparative study of three fishery methods for sampling the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ponds. Journal of Fish Biology 102 : 1121–1128.
DOI: 10.1111/jfb.15361
Lisnerová M., Holzer A., Blabolil P., Fiala I. (2023) Evaluation and optimization of an eDNA metabarcoding assay for detection of freshwater myxozoan communities Environmental DNA 5 : 312–325.
DOI: 10.1002/edn3.380
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Muška M., Prchalová M., Randák T., Říha M., Vašek M., Turek J., Tušer M., Žlábek V., Kubečka J. (2023) Can a protected area help improve fish populations under heavy recreation fishing? Water 15 : 632.
DOI: 10.3390/w15040632
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153 : 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Šmejkal M., Bartoň D., Blabolil P., Kolařík T., Kubečka J., Sajdlová Z., Souza A., Brabec M. (2023) Diverse environmental cues drive the size of reproductive aggregation in a rheophilic fish. Movement Ecology 11 : 16.
DOI: 10.1186/s40462-023-00379-0
Tesfaye M., Souza, A.T., Soukalová K., Šmejkal M., Hejzlar J., Prchalová M., Říha M., Muška M., Vašek M., Frouzová J., Blabolil P., Boukal D., Kubečka J. (2023) Somatic growth of pikeperch (Stizostedion lucioperca) in relation to variation in temperature and eutrophication in a Central Europe Lake. Fisheries Research 267 : 106824.
DOI: 10.1016/j.fishres.2023.106824
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865 : 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2023) Trophic position of the species and site trophic state affect diet niche and individual specialization: From apex predator to herbivore. Biology 12 : 1113.
DOI: 10.3390/biology12081113
Vejříková I., Vejřík L., Čech M., Blabolil P., Peterka J. (2023) Variable diet plasticity in Eurasian perch (Perca fluviatilis): Current versus seasonal food uptake. Ecology of Freshwater Fish 32 : 795–803.
DOI: 10.1111/eff.12746
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806 : 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Blabolil P. (2022) Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře environmentální DNA (4. část) [Across the channel, in England, to Hull, to environmental DNA laboratory (fourth part)] Vodní hospodářství 6 : 10-12.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA