Mgr. Mojmír Vašek, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775831
E-mail: mojmir.vasek@hbu.cas.cz
Místnost: 214NB

Odborný životopis

Datum narození

1.4.1975, Brno, Česká republika

Vzdělání

1996: Bc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (bakalářská práce „Planktonní korýši periodických vod v inundační zóně horního toku řeky Lužnice“)

1999: Mgr. v oboru Ekologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (diplomová práce „Predace planktonních korýšů buchankou Cyclops vicinus v laboratorních podmínkách“)

2005: Ph.D. v oboru Ekologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (disertační práce „Distribuce ryb a predace zooplanktonu rybami: prostorová heterogenita uvnitř korytovité nádrže“)

Vědecké a profesní zkušenosti

2013-dosud: Vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, České Budějovice, Česká republika

2011-2012: Odborný pracovník Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Brno, Česká republika

2005-2010: Juniorský vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, České Budějovice, Česká republika

2003-2005: Studentský vědecký pracovník na Hydrobiologickém ústavu AV ČR, České Budějovice, Česká republika

Researcher ID: C-5839-2014; ORCID: 0000-0001-6386-4015; celkem 76 článků v časopisech s IF (1251 citací na Web of Science); H-index 22

Profesní zaměření: ekologie ryb, struktura a funkce rybích společenstev v jezerech a přehradních nádržích, trofické vztahy a toky energie ve sladkovodních ekosystémech, dynamika potravních sítí, aplikace izotopových metod v ekologickém výzkumu, vzájemné vazby mezi vodními a suchozemskými ekosystémy, vliv lidské činnosti na vodní ekosystémy, management stojatých vod a jejich povodí.

Projekty

2020-2022: Řešitel projektu „Jak významný je biogenní metan pro sekundární produkci v hlubokých vodních nádržích?“ (Grantová agentura ČR, 20-18005S)

2015-2017: Řešitel projektu „Změny izotopového signálu ryb: spojitost mezi využíváním krajiny a potravními sítěmi vodních nádrží“ (Grantová agentura ČR, 15-01625S)

2006-2008: Řešitel projektu „Sezónní dynamika příjmu potravy, růstu a produkce rybího plůdku a jeho predační vliv na zooplankton v údolní nádrži s trofickým gradientem“ (Grantová agentura ČR, 206/06/P418)

2000: Řešitel projektu „Potravní biologie plotice (Rutilus rutilus) a cejna (Abramis brama) v pelagiálu údolní nádrže Římov“ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, FRVŠ 346/2000)

1999-dosud: Aktivní účast na řešení řady dalších výzkumných projektů v oblasti limnologie, hydrobiologie, ekologie ryb, ekologie zooplanktonu, hodnocení dopadu invazních druhů, managementu stojatých vod a monitorování a hodnocení rybích populací a společenstev (projekty podporované programy EU, fondy EHP a Norska a národními agenturami)

Publikace
Celkem nalezeno: 129 záznamů
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Malinovskyi O., Policar T., Rychtecký P., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M. (2024) Assessing the efficacy of spring stocking of pikeperch (Sander lucioperca) into a eutrophic reservoir. Lake and Reservoir Management 40 : 196-204.
DOI: 10.1080/10402381.2024.2333298
Vejřík L., Vejříková I., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Blabolil P., Peterka J., Čech M., Vašek M. (2024) A non-lethal stable isotope analysis of valued freshwater predatory fish using blood and fin tissues as alternatives to muscle tissue. PLoS ONE 19 : e0297070.
DOI: 10.1371/journal.pone.0297070
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Hejzlar J., Kočvara L., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2023) Distribution patterns, annual density changes, growth and mortality of pikeperch [Sander lucioperca (L. 1758)] fry following oligotrophication of a reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 724-734.
DOI: 10.1111/eff.12718
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Muška M., Prchalová M., Randák T., Říha M., Vašek M., Turek J., Tušer M., Žlábek V., Kubečka J. (2023) Can a protected area help improve fish populations under heavy recreation fishing? Water 15 : 632.
DOI: 10.3390/w15040632
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153 : 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Tapkir S., Thomas K., Kalous L., Vašek M., Meador T.B., Šmejkal M. (2023) Invasive gibel carp use vacant space and occupy lower trophic niche compared to endangered native crucian carp. Biological Invasions 25 : 2917–2928.
DOI: 10.1007/s10530-023-03081-9
Tapkir S., Thomas K., Kalous L., Vašek M., Meador T.B., Šmejkal M. (2023) Invasive gibel carp use vacant space and occupy lower trophic niche compared to endangered native crucian carp Biological Invasions 25 : 2917–2928.
DOI: 10.1007/s10530-023-03081-9
Tesfaye M., Souza, A.T., Soukalová K., Šmejkal M., Hejzlar J., Prchalová M., Říha M., Muška M., Vašek M., Frouzová J., Blabolil P., Boukal D., Kubečka J. (2023) Somatic growth of pikeperch (Stizostedion lucioperca) in relation to variation in temperature and eutrophication in a Central Europe Lake. Fisheries Research 267 : 106824.
DOI: 10.1016/j.fishres.2023.106824
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865 : 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10 : 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253 : 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies. Folia Parasitologica 69 : 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies Folia Parasitologica 69 : 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Šmejkal M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2022) Ryby důlních jezer – zdary, nezdary a budoucí hrozby. [Fish of post-mining lakes – successes, failures and future threats.] Živa 5 : 219-222.
Prchalová M., Žák J., Říha M., Šmejkal M., Blabolil P., Vašek M., Matěna J., Peterka J., Seďa J., Kubečka J. (2022) Sexual size dimorphism of two common European percid fish - linkage with spatial distribution and diet. Hydrobiologia 849 : 2009-2027.
DOI: 10.1007/s10750-022-04844-6
Říha M., Blabolil P., Kubečka J., Bartoň D., Souza A., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Jůza T., Peterka J. (2022) Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek. [Evaluation of the ecological potential development of selected water reservoirs in terms of fish stocks.] Vodní hospodářství 9 : 1-7.
Tesfaye G., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Martinez C., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T., Kubečka J. (2022) Long-term monitoring of fish in a freshwater reservoir: Different ways of weighting complex spatial samples. Frontiers in Environmental Science 10 : 1000087.
DOI: 10.3389/fenvs.2022.1000087
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240 : 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Blabolil P., Hänfling B., Harper L.R., Sellers G., Di Muri C., Griffiths N.P., Dos Santos R.A., Kneževic-Jaric J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Muška M., Fiala , Lisnerová M., Peterka J. (2021) Vzorkování volné genetické informace (eDNA) z vody. [Sampling of free genetic information (eDNA) from water.] Ověřená technologie 44.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA