RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: 728846173
E-mail: petr.blabolil@hbu.cas.cz
Místnost: 325C

Popis

Vystudoval jsem bakalářský obor Biologie, magisterský Biologie ekosystémů a doktorát z Hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem dizertační práce bylo „Hodnocení ekologického potenciálu českých nádrží na základě složení rybích obsádek“. Jako člen Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu jsem se účastnil mnoha ichtyologických průzkumů nádrží, jezer a řek v Rakousku, České republice, Francii, Nizozemsku a Velké Británii. Byl jsem na pracovní stáži v IRSTEA (Francie) zaměřený na rybí indikátory v evropském měřítku a Univerzitě of Hullu (Velká Británie) se zaměřil na environmentální DNA matabarcoding. V oblasti vědy se zabývám ekologií ryb v nádržích, zejména populační dynamiku dravých druhů ryb, aplikaci biologických údajů na hodnocení ekologické kvality ve vztahu k rámcové směrnici o vodě (2000/60/ES) a eDNA. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 70 vědeckých prací publikovaných v českých nebo IF časopisech, metodikách, knihách a dalších publikacích.

Odborný životopis

Životopis

Datum a místo narození:

20. 01. 1987, Čáslav, Česká republika

Vzdělání:

2006-2010 Bc. student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Faktory ovlivňující časné přežití larv a candátů v hluboké kaňonové nádrži, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2010-2012 Mgr. student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Faktory ovlivňující přežití candáta (Sander lucioprca) a asp (Aspius aspius) v nádrži ve tvaru hlubokého kaňonu, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2012-2017 doktorand Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Posuzování ekologického potenciálu českých vodních útvarů na základě rybího společenstva, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

Vědecké a odborné zkušenosti:

Současné pracovní místo (částečný úvazek): vědecký pracovník Oddelení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu, Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice.

Současné zaměstnání (částečný úvazek): odborný asistent Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2019-2022 pracovní stáž na University of Hull, School of Biological, Biomedical and Environmental Sciences, EVO Hull, Hull HU6 7RX, UK

2016-2018 částěčná pozice na Výzkumné infrastruktuře půdy a vody (SoWa), Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice

2013/14 pracovní stáž v IRSTEA, Institut národní vědecké a technické etnologie pro ekologické zemědělství, UR HYAX, Hydrobiologie, Aix-en-Provance, Francie

od roku 2007 asistent studenta na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

 

Web of Science Celkem publikací: 73, H-index: 14, Počet citací: 608, Bez vlastních citací: 389, ResearchID: N-8719-2019, OrcidID: 0000-0003-1344-9627

 

Hlavní řešitel projektů:

QK1920011 Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů (2019-2021, Národní agentura pro výzkum v zemědělství)

MSM200961901 - Pravý obraz eDNA. Program pro podporu výzkumu a mobility začínajících výzkumných pracovníků CAS (2019-2020)

Výzkumný program Diverzita života a zdraví ekosystémů, Strategie AV21, aktivita Monitorování kryptických druhů s orientační hodnotou pomocí metod neškodného odběru vzorků (2015-2016, Akademie věd ČR)

Výuka Hydrobiologická exkurze
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cílem kurzu je podpořit praktickou připravenost posluchačů pro řešení hydrobiologické problematiky v terénu. Kromě rutinní schopnosti odběru vzorků a ovládání základních terénních měřících přístrojů by cvičení především mělo naučit všímat si v terénu indicií, signalizujících momentální stav vodního ekosystému, kriticky je hodnotit a syntetizovat informace do uceleného závěru.

The aim of this course is improve students practical skills for dealing with hydrobiological issues in the field. The course is based on commonly used sampling methods and measuring environmental data, but also looking around indices reflecting actual status of the water ecosystem, assess it and synthesise information into conclusions.Biologie vodních organismů II
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cílem kurzu je demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému. 

 

The aim of this course is to demonstarte the main representatives of animals and plants inhabiting lotic and lenitic freshwater ecosystems, to present methods of collecting, sampling, presevation and determination. To present the biology of organisms, i.e. their mode of reproduction, ontogenesis, feeding biology, respiration, excretion, sensory organs and locomotion. In individual species present their bionomy and their ecological niche in the ecosystem. Biologie vodních organismů I
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:
Cíle předmětu: Demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému.
 
Course objectives: To demonstrate the main representatives of organisms inhabiting lotic and lentic freshwater ecosystems, to present methods of their collecting, sampling, preservation and determination. To present the biology of organisms, i.e. their mode of reproduction, ontogenesis, feeding biology, respiration, excretion, sensory organs and locomotion. To describe their bionomy and ecological niche in the ecosystem.
 


Environmentální DNA
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cíle předmětu: Seznámit studenty se základy a principy studia environmentální DNA a následného využití ve vědě a praxi. Důraz je kladen na pochopení principů metod a schématu jednotlivých kroků.

The aim is to introduce students to basics and principles of studying environmental DNA and subsequent use in science and practice. The understanding of principles, methods and workflow is emphasised.

 


Publikace
Celkem nalezeno: 159 záznamů
Kajgrová L., Drozd B., Regenda J., Draštík V., Kočvara L., Kolařík T., Peterka J., Blabolil P. (2023) A comparative study of three fishery methods for sampling the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ponds. Journal of Fish Biology 102 : 1121–1128.
DOI: 10.1111/jfb.15361
Lisnerová M., Holzer A., Blabolil P., Fiala I. (2023) Evaluation and optimization of an eDNA metabarcoding assay for detection of freshwater myxozoan communities. Environmental DNA 5 : 312-325.
DOI: 10.1002/edn3.380
Lisnerová M., Holzer A., Blabolil P., Fiala I. (2023) Evaluation and optimization of an eDNA metabarcoding assay for detection of freshwater myxozoan communities Environmental DNA 5 : 312–325.
DOI: 10.1002/edn3.380
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Muška M., Prchalová M., Randák T., Říha M., Vašek M., Turek J., Tušer M., Žlábek V., Kubečka J. (2023) Can a protected area help improve fish populations under heavy recreation fishing? Water 15 : 632.
DOI: 10.3390/w15040632
Šmejkal M., Bartoň D., Blabolil P., Kolařík T., Kubečka J., Sajdlová Z., Souza A., Brabec M. (2023) Diverse environmental cues drive the size of reproductive aggregation in a rheophilic fish. Movement Ecology 11 : 16.
DOI: 10.1186/s40462-023-00379-0
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865 : 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806 : 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Blabolil P. (2022) Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře environmentální DNA (4. část) [Across the channel, in England, to Hull, to environmental DNA laboratory (fourth part)] Vodní hospodářství 6 : 10-12.
Blabolil P., Griffiths N.P., Hänfling B., Jůza T., Draštík V., Knežević Jarić J., Dos Santos R.A., Mrkvička T., Peterka J. (2022) The true picture of environmental DNA, a case study in harvested fishponds. Ecological Indicators 142 : 109241.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109241
Blabolil P., Kajgrová L. (2022) Střevlička východní - ryba klamající tělem i jménem. [Topmouth gudgeon - a fish deceiving by body and name.] Vodní hospodářství 2 : 19-20.
Blabolil P., Kajgrová L. (2022) Dravec, který nekouše, jen drtí. [A predator that doesn't bite just crushes.] Vodní hospodářství 4 : 22-23.
Blabolil P., Kolařík T., Kratochvíl M. (2022) Electrofishing. In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10 : 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Holubová M., Blabolil P., Čech M. (2022) Ohlédnutí za konferencí - Odborníci na okounovité ryby zavítali do Českých Budějovic. [Conference summary – Percid experts visited České Budějovice.] Limnologické noviny 3 : 8-9.
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67 : 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253 : 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Jůza T., Kubečka J., Blabolil P., Holubová M., Kolařík T., Tušer M., Peterka J. (2022) Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. [Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.] Book 51.
Kajgrová L., Blabolil P. (2022) Všežravec ve zlatohnědém kabátu - lín obecný. [Omnivore in a golden brown coat - tench.] Vodní hospodářství 11 : 11-12.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA