Publikace

<<...45678...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 255 záznamů
Hejzlar J., Kopáček J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2012) Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov [Trends in water quality and trophic level in the drinking reservoir Římov]. In: Říhová Ambrožová J., Veselá, J. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2011, Praha, February 2–3, 2011. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–56–2: pp. 80-85.
Kasalický V., Jezbera J., Hahn M., Jezberová J., Hejzlar J., Šimek K. (2012) Ecology of planktonic freshwater bacteria of the Limnohabitans genus (Betaproteobacteria). In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 59–62.
Kopáček J., Posch M., Hejzlar J., Oulehle F., Volková A. (2012) An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition. Atmospheric Environment 50: 287–296..
Krása J., Janotová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2012) Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál [Sources of transported sediment from the catchment and its eutrophication potential]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 53–56.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno [Litoral zonation in a cove of Lipno Reservoir]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy:
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Depth limit of littoral vegetation in a storage reservoir: A case study of Lipno Reservoir (Czech Republic). Limnologica 42: 165–174..
Lapka M., Cudlínová E., Borovec J., Hejzlar J., Políčková B., Švejdarová H. (2012) Socioekonomické zájmy a možnosti snížení zátěže vod v povodí nádrže Orlík fosforem [Socio-economic interests and possibilities to decrease phosphorus loads to surface waters the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 95–100.
Rosendorf P., Duras J., Hejzlar J. (2012) Jak stanovit kritéria dobrého ekologického potenciálu pro vodní nádrže z pohledu eutrofizace? [How to determine criteria of good ecological potential in water reservoirs]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 42–50.
Čech M., Peterka J., Říha M., Muška M., Hejzlar J., Kubečka J. (2011) Location and timing of the deposition of egg strands by perch (Perca fluviatilis L.): the roles of lake hydrology, spawning substrate and female size. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 403: 08p1-08p12..
Durand P., Breuer L., Johnes P., Billen G., Butturini A., Pinay G., Van Grinsven H., Garnier J., Rivett M., Reay D., Curtis C., Siemens J., Maberly S., Kaste O., Humborg C., Loeb R., De Klein J., Hejzlar J., Skoulikidis N., Kortelainen P., Lepistö A., Wright R. (2011) Nitrogen processes in aquatic ecosystems. In: Sutton, M.A., Howard, C.M., Erisman, J.W., Billen, G., Bleeker, A., Grennfelt, P., van Grinsven, H., Grizzetti, B. (eds.), The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, ISBN 978–1–107–00612–6: pp. 126–146.
Kopáček J., Hejzlar J., Vrba J., Stuchlík E. (2011) Phosphorus loading of mountain lakes: Terrestrial export and atmospheric deposition. Limnology and Oceanography 56: 1343-1354..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Porcal P. (2011) Bulk deposition and throughfall fluxes of elements in the Bohemian Forest (central Europe) from 1998-2009. Boreal Environment Research 16: 495-508..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2010) Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov [Eutrophication potential of different sources of phosphorus in the Římov Reservoir catchment]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 47–52.
Hejzlar J., Borovec J., Jan J., Kopáček J., Mošnerová P., Potužák J., Rohlík V., Žaloudík J. (2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7:pp. 114–122.
Hejzlar J., Borovec J., Mošnerová P., Polívka J., Turek J., Volková A., Žaloudík J. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 1. principy, metodika, výsledky [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 1. Principles, methods, results]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 53–65.
Hejzlar J., Borovec J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 2. Scenario analysis for proposal of strategy to decrease ph In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 67–80.
Jan J., Borovec J., Hejzlar J. (2010) Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech [Sediment P, Fe, and Al fractionation analysis – interpretation improvement]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník konference Pitná voda, 10. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, May 17–20, 2010, W & ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–6854–8:pp. 323–328.
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Duras J., Fiala D., Beránková T., Dvořáková T., Martinec J., Strouhal L., Koudelka P., Mikšíková K., Vrána K., Ansorge L. (2010) Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem [Defining of eutrophication of standing water bodies caused by erosion phosphorus loads]. In: Sborník příspěvků z konference Krajinné inženýrství 2010, Praha, September 23–24, 2010. ČSKI, Praha, ISBN 978–80–903258–9–0:pp. 56–62.
Kratochvíl M., Čech M., Vašek M., Kubečka J., Hejzlar J., Matěna J., Peterka J., Macháček J., Seďa J. (2010) Diel vertical migrations of age 0+ percids in a shallow, well-mixed reservoir. Journal of Limnology 69: 305–310..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2010) Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno [Factors effecting the occurrence of aquatic macrophytes in the Lipno reservoir]. Silva Gabreta 16: 61–92..
<<...45678...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA