Publikace

<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 253 záznamů
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Posch M. (2014) Sulphate leaching from diffuse agricultural and forest sources in a large central European catchment during 1900–2010. Science of the Total Environment 470: 543–550..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Posch M. (2014) A mass-balance study on chloride fluxes in a large central European catchment during 1900–2010. Biogeochemistry 120: 319–335..
Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., David V., Bečička M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Rosendorf P., Ansorge L., Fiala D., Hejzlar J., Borovec J., Duras J. (2014) Atlas transportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky v povodích nádrží ohrožených eutrofizací [Atlas of sediment and phosphorus transport into vulnerable reservoirs within the Czech Republic]. In: ČVUT v Praze Fakulta stavební ISBN 978–80–01–05635–6 vydání druhé 72 p.
Landkildehus F., Søndergaard M., Beklioglu M., Adrian R., Angeler D., Hejzlar J., Papastergiadou E., Zingel P., Çakiroğlu A., Scharfenberger U., Drakare S., Nõges T., Šorf M., Stefanidis K., Tavşanoğlu Ü., Trigal C., Mahdy A., Papadaki C., Tuvikene L., Larsen S., Kernan M., Jeppesen E. (2014) Climate change effects on shallow lakes: design and preliminary results of a cross-European climate gradient mesocosm experiment. Estonian Journal of Ecology 63: 71–89..
Turek J., Fluksová H., Hejzlar J., Kopáček J., Porcal P. (2014) Modelling air temperature in catchments of Čertovo and Plešné lakes in the Bohemian Forest back to 1781. Silva Gabreta 20: 1–24. .
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Hejzlar J., Znachor P., Kubečka J. (2013) Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů. [Research of the reproduction success of perch (Perca fluviatilis L.) in the opencast mine lake Chabařovice using SCUBA diver In: Lhotský, R. (ed) Sborník konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů, Most, April 16–18, 2013. ENKI o. p. s., ISBN 978–80–260–4172–6:pp. 19–22.
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2013) What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and AL compounds in non-calcareous sediments? Water Research 47: 547–557..
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. Silva Gabreta 19: 105–137..
Kopáček J., Hejzlar J., Posch M. (2013) Factors controlling the export of nitrogen from agricultural land in a large central European catchment during 1900–2010. Environmental Science & Technology 47: 6400–6407..
Kopáček J., Hejzlar J., Posch M. (2013) Quantifying nitrogen leaching from diffuse agricultural and forest sources in a large heterogeneous catchment. Biogeochemistry 115: 149–165..
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2013) Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu [Methodology for assessment of vulnerability of water reservoirs from eutrophication caused by supply of phosphorus from soil erosion]. In: Kosour, D. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 70–72.
Krása J., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Dostál T., David V., Ansorge L., Duras J., Janotová B., Bauer M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Fiala D. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy [Assessment of vulnerability of water reservoirs to sediment loads and eutrophication caused by soil erosion]. In: ČVUT v Praze ISBN 978–80–01–05428–4 58 p.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2013) Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (VN Lipno) [Factors that influence littoral macrophytes in a reservoir with water level fluctuations (Lipno Reservoir)]. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Sborník konference Vodárenská biologie 2013, Praha, February 6–7, 2013. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s  r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–70–8:pp. 67–71.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., Poláková S. (2013) Response of littoral macrophytes to water level fluctuations in a storage reservoir. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 408: 07p1–07p21..
Krolová M., Hejzlar J. (2013) Protection and support of littoral macrophyte stands by breakwaters on differently exposed shores of the Lipno reservoir. Silva Gabreta 19: 57–71..
Borovec J., Jan J., Hejzlar J., Krása J., Rosendorf P. (2012) Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích [Eutrophicion potential of erosion particles in reservoirs ]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 57–61.
Hejzlar J., Borovec J., Kopáček J., Turek J., Volková A. (2012) Dlouhodobý vývoj živinového znečištění v povodí nádrže Orlík [Long-term trends of nutrient pollution in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 35–42.
Hejzlar J., Kopáček J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2012) Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov [Trends in water quality and trophic level in the drinking reservoir Římov]. In: Říhová Ambrožová J., Veselá, J. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2011, Praha, February 2–3, 2011. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–56–2: pp. 80-85.
Kasalický V., Jezbera J., Hahn M., Jezberová J., Hejzlar J., Šimek K. (2012) Ecology of planktonic freshwater bacteria of the Limnohabitans genus (Betaproteobacteria). In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 59–62.
<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA