Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Výzkum a odborné zaměření

Oddělení hydrochemie a ekosystémového modelování (HEM) Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR se zabývá studiem biogeochemických koloběhů a procesů, které řídí složení a kvalitu povrchových vod. Tento mezioborový výzkum je zaměřen na objasňování struktury, funkčních vztahů, problémů a řízení vodních ekosystémů zejména stojatých vod – umělých vodních nádrží, přírodních jezer a jejich povodí.

Pracovníci HEM rovněž zajišťují výuku ve vodních a environmentálních oborech na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích i dalších univerzitách a angažují se v poradenských službách v oblasti vodního hospodářství a vodní politiky.

Hlavní výzkumná témata zahrnují:

  • zotavování ekosystémů horských jezer a jejich povodí po období silné atmosfériské acidifikace;
  • eutrofizace vodních ekosystémů jako výsledek vnějšího a vnitřního zatížení živinami a trofické struktury vodního ekosystému;
  • rekonstrukce a modelování trendů v biogeochemických kolobězích živin ve vodních ekosystémech;
  • fotochemické procesy probíhající během transportu makro- a mikroživin z povodí prostřednictvím rozpuštěných organických látek z půdy do vodního prostředí;
  • úloha sedimentů a organické hmoty ve vnitřních kolobězích živin v nádržích;
  • environmentální charakteristiky, které nejlépe vysvětlují a charakterizují odnos živin do povrchových vod ve složitých povodích.

Řešené výzkumné projekty

Dynamika fosforu v neobhospodařovaných terestrických ekosystémech: Vztahy s cykly dusíku a uhlíku.

Projekt číslo: 17-15229S

Žadatel: Jiří Kopáček

Zdroj financování: Grantová agentura ČR

Doba řešení: 2017 – 2019

Středoevropské neobhospodařované horské ekosystémy Šumavy a Vysokých Tater se v současnosti zotavují z atmosférické acidifikace nejrychleji na světě. Související změny biogeochemických procesů a cyklů živin (P, N a C) v půdách jsou ale ovlivněny rychle se měnícím klimatem a stavem vegetace. Výsledkem jejich společného působení jsou nežádoucí ztráty živin z půd a jejich odnos do vodních ekosystémů. Rozsah a rychlost ztrát živin a znečišťování vod se liší mezi jednotlivými povodími vlivem složení půd a podloží a v závislosti na zdravotním stavu vegetace. Na základě dlouhodobého výzkumu těchto povodí navrhujeme integrované laboratorní a in situ experimenty cílené na studium vlivu měnících se chemických, klimatických a vegetačních podmínek na (1) mikrobiální společenstva půd v lokalitách s odlišnými zdroji a dostupností P, (2) cyklus P v půdách a jeho propojení s cykly C a N, zejména vliv dostupnosti P na saturaci povodí dusíkem a roli organického C na vyplavování P, (3) rychlost zvětrávání a uvolňování P z podloží a minerálních půd, a (4) znečišťování vod touto klíčovou živinou. 

Rozlišení vlivů změn v chemismu prostředí a klimatu na biogeochemické procesy a biodiversitu přírodních půd a vod alpinského pásma.

Jiří Kopáček

Grantová Agentura ČR
2014 - 2016

Funkční diverzita půdních mikroorganismu rašelinné smrčiny a její vliv na DOM v půdě

Tomáš Picek, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Jakub Borovec
Grantová Agentura ČR
2013 - 2016

Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima.

Jiří Kopáček

Grantová Agentura ČR

2012 - 2016

Sedimenty vodních děl - identifikace, kvantifikace, chrakterizace, sanace - nové postupy.

Jakub Borovec

Technologická agentura ČR

2015 - 2017

Odrážejí dlouhodobá data o zooplanktonu Slapské nádrže civilizační nebo klimatické změny v minulých 50 letech?

Josef Hejzlar

Grantová Agentura ČR

2015 - 2017

Vliv slunečního záření na klíčové skupiny sladkovodních Betaproteobacteria.

Petr Porcal

Grantová Agentura ČR

2015 - 2017

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA