RNDr. Monika Krolová, Ph.D.

Funkce: Technik v biologii - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420777079784
E-mail: krolovam@seznam.cz
Místnost: 216NB

Popis

Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternative pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích

Hodnocení ekologického stavu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů pomocí makrofyt

Ekozóna Vřesná a naučná stezka o vodním ekosystému nádrží. ( ve spolupráci institutu aplikované ekologie Daphne)

Faktory ovlivňující litorální vegetaci v údolních nádržích

 

Odborný životopis

2006 – 2013

Ph.D. Jihočeská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, České Budějovicea Hydrobiologický ústav, Biolobické centrum AV ČR Téma: Faktory ovlivňující litorální vegetaci v nádržích.

2000 – 2005

Mgr. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, učitelství chemie a biologie pro druhý stupeň ZŠ. Téma magisterské práce: Mokřadní vegetace Dobechovského potoka a potoka Kamenice v povodí Kaplice.  
 

Publikace
Celkem nalezeno: 9 záznamů
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Krolová M., Znachor P., Hejzlar J., Matěna J., Muška M., Kubečka J., Hladík M. (2020) Vodní makrofyta umělých plovoucích ostrovu v nádržích České republiky. [Aquatic macrophytes of artificial floating islands in the reservoirs of the Czech Republic.] book 108pp.
Svidenský R., Čížková H., Kučerová A., Krolová M. (2016) Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno) [The dynamics of littoral vegetation in the Vřesná cove (Lipno reservoir)]. 66 (3): 7–11. Vodní hospodářství 66 : 7-11.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2013) Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (VN Lipno) [Factors that influence littoral macrophytes in a reservoir with water level fluctuations (Lipno Reservoir)]. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Sborník konference Vodárenská biologie 2013, Praha, February 6–7, 2013. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s  r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–70–8:pp. 67–71.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., Poláková S. (2013) Response of littoral macrophytes to water level fluctuations in a storage reservoir. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 408 : 07p1–07p21..
Krolová M., Hejzlar J. (2013) Protection and support of littoral macrophyte stands by breakwaters on differently exposed shores of the Lipno reservoir. Silva Gabreta 19 : 57–71..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno [Litoral zonation in a cove of Lipno Reservoir]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy :
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Depth limit of littoral vegetation in a storage reservoir: A case study of Lipno Reservoir (Czech Republic). Limnologica 42 : 165–174..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2010) Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno [Factors effecting the occurrence of aquatic macrophytes in the Lipno reservoir]. Silva Gabreta 16 : 61–92..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA