Datum: 13.09.2018

Podvodní experiment sledoval vliv herbivorie a kompetice na vodní rostliny

Herbivorie, tedy působení býložravých živočichů na rostliny, a vzájemný boj rostlin jsou dva hlavní faktory, které ovlivňují strukturu suchozemských ekosystémů. Ovlivňují jak druhové složení rostlin, tak i biomasu, kterou rostliny vytvářejí. Tato obecná pravidla jsou pro suchozemské ekosystémy známá již celá desetiletí. Ale co když chcete vědět, jak to funguje pod vodou?

V rámci naší nové studie jsme se za vodními rostlinami potopili a provedli unikátní klecový experiment přímo v přirozených podmínkách jezera. Na několika plochách byl klecemi znemožněn přístup herbivorům, na jiných jsme zase odstranili dominantní řasy. Obnažení dna přineslo okamžitý efekt v podobě nárůstu počtu druhů i biomasy makrofyt, ale efekt s časem vymizel. Zatímco znemožnění přístupu herbivorům mělo sice pozvolný, zato déle trvající efekt. Druhy vodních rostlin reagovaly na zásahy různým způsobem podle toho, jak jsou „kompetičně zdatné“ a chutné. Získané poznatky přinášejí odpovědi na řadu nejasností ve vzájemných vztazích rostlin a býložravých živočichů ve vodním prostředí a mohou být využity například při revitalizaci vodních ploch.

Zárost vodních rostlin na studovaném jezeře.

Více informací se dozvíte ve vědeckém článku Vejříková et al. (2018) Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8: 12130. DOI:10.1038/s41598-018-30598-0.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA